• David Nilsson

Samskapande. Vad är det egentligen?

Uppdaterat: 21 aug 2020

Pelago är en plattform för samskapande av en levande skärgård genom samarbete, forskning, innovation och företagsamhet. Så beskriver vi oss själva på denna webbplats. Men vad menar vi med det? Hur får man till ett bra samarbete? Och vad har dvärgkrigaren Gimli med det att göra?

Charles Darwin lär ha sagt att de arter som lärt sig samarbeta och improvisera varit de som också överlevt genom historiens gång. Tanken att samarbete gör oss starka återfinns såväl i vårt språk (”Enade vi stå - söndrade vi falla” osv.) som i samhällets ekonomiska och politiska organisation. Vad är systemet med världshandel, EU eller Förenta Nationerna, om inte konkreta uttryck för samarbete? Ovilja till samarbete kan såklart också uttryckas, i allt från gränskonflikter till flyktingpolitik eller klimatåtgärder. Men exempelvis på vattenområdet har forskare nyligen visat att även om resursbrist ibland leder till lokal eller regional konflikt, är det globalt sett vanligare med samarbete.


Hållbar vattenanvändning är en av de ”Wicked Problems” som möter oss i skärgården.

Foto: Tea Rickfält.

Samarbetet kring Östersjön inom ramen för Helsingforskommission (HELCOM) tas ofta fram som ett bra exempel på hur länder kan underlätta samarbete kring en delad resurs. Pelago är ett lokalt initiativ, men utspelar sig mot en regional bakgrund av denna delade vattenresurs. Vad tror vi då är nyckeln till framgångsrikt samarbete för just oss, och hur samlar vi så pass olika organisationer som en kommunal förvaltning, företag, civila samhället och akademin?

En delad problembild är en viktig utgångspunkt för allt samarbete. Om olika aktörer har olika bild av problemen, blir det svårt att enas om en gemensam lösning. Men olika problembilder är inte ovanligt. Detta är vad som kännetecknar så kallade ”Wicked Problems”, komplexa problem som ofta rör just frågor om hållbar utveckling och miljö. Under förarbetet till Pelago ägnade vi därför en hel del möda åt att bekanta oss med Wicked Problems inom vattenhantering ute på öarna i Östersjöns skärgård. Genom samarbetsprojektet Circular Water Challenge och en Vinnova-finansierad förstudie har vi lärt oss mycket och gradvis etablerat en gemensam förståelse. Detta tar vi med oss in i Pelago, och här jobbar vi vidare med de lokala utmaningarna. De är utgångspunkten för det ”samskapande” vi vill åstadkomma, det vill säga att tillsammans skapa nya lösningar och innovationer kring konkreta utmaningar som vatten på Sandön och toaletter på Möja.

Perfekt kunskap kommer vi aldrig ha. Osäkerheter kommer alltid att finnas kvar kring komplexa samhällsutmaningar. För att kunna hantera komplexitet, menar sociologen Niklas Luhmann, har vi människor gjort en fantastisk uppfinning. Den kallas förtroende. Genom att lära känna varandra, och genom att utveckla en gemensam förståelse av problemen, bygger vi förtroende för varandra. Detta minskar den upplevda risken av samarbetet så att vi vågar agera tillsammans, även utan perfekt kunskap om vare sig problemen eller lösningarna.


Bosse, Sara (KTH) och Stefan (Ecoloop) kollar in hur Ulrika från Skärgårdsstiftelsen gestaltar samarbetet i Lego – ett sätt att lekfullt bygga målbilder och förtroende inom Pelago.

Foto: David Nilsson

Vi som ingår i Pelagos kärntrupp; Värmdö kommun, Ecoloop, Skärgårdsstiftelsen och KTH, har redan samarbetat kring flera utmaningar i skärgården, och på det sättet byggt förtroende mellan oss. Genom upprepad interaktion, såväl konfrontationer som lekfulla och visionära övningar, har vi lärt känna varandra. Flera av de lokalt förankrade aktörerna vi nu samarbetar med på Sandön och Möja har vi också en gemensam historia med, men inte alla. Varsamt och med respekt måste vi nu lyssna in deras problembilder, förutsättningar och idéer. Det gör vi bland annat genom möten med boende och företagare på dessa platser i augusti och september.

Därefter kommer vi behöva reflektera kring våra erfarenheter. Hur går man från enstaka lokala samarbetsprojekt till en mer generaliserbar modell för samskapande? Hur långt kan en kommunal aktör som Värmdö gå med tanke på regelverk och kapacitet? Hur bidrar samverkan till kunskapsproduktion och karriärvägar för forskare? Vad blev det av kommersiella affärsidéer och jobbskapande, hur stärkte våra samarbeten egentligen besöksnäringar och naturvärden i skärgården? Ja; vilket blev till slut mervärdet? Förtroende tar tid att bygga upp, men kan tyvärr också snabbt raseras. Tappade sugar kan vara svåra att fånga upp igen.

Men risken att misslyckas kan inte var ett skäl att inte försöka. Precis därför behövs Pelago; en organisatorisk testbädd för att undersöka innovation och samskapande för en hållbar skärgård. Som dvärgkrigaren Gimli säger till sina ärrade kamrater inför sista slaget i filmatiseringen av Ringen-trilogin: ”Certainty of death, small chance of success. What are we waiting for?” Kan förtroende uttryckas mer träffande än så?


David Nilsson, föreståndare för KTH Vattencentrum

Docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och medverkande i Pelago