• MatsJohanssonEcoloop

Pelagos Avloppsatlas: Fosforöverskott och ökad risk för övergödning

Uppdaterat: nov 17

Under våren 2020 har vi gjort en ”Avloppsatlas” vilket är ett faktaunderlag som visar hur flödet av fosfor kopplat till livsmedel och avlopp ser ut i Möjaskärgården. Här berättar vi om de huvudsakliga resultaten från det arbetet.

- "Utsläpp av fosfor orsakar ökad risk för övergödning och algblomning och resultatet från studien visar tydligt att det årligen bildas ett överskott av fosfor på öarna och att endast en mindre del av växtnäringsinnehållet tas om hand på ett bra sätt", säger Helfrid Schulte-Herbrüggen och Christian Pleijel, som är de som i huvudsak har sammanställt atlasen.


De fortsätter: "Det finns därför stor anledning att arbeta med att få till fler miljö- och kretsloppsanpassade avloppsanläggningar i skärgården. Dels för att fosforn i den mat vi äter inte ska orsaka algblomning och miljöproblem och dels för att den behöver transporteras tillbaka till fastlandet och användas som gödning på jordbruksmark."

Pelago-projektet arbetar med att ge konkret stöd och utveckla nya lösningar för dessa viktiga frågor.

Bergs VA på Möja är ett bra exempel på hur fastighetsägare kan gå samman och bygga gemensam avloppsrening som minskar de övergödande utsläppen. (Foto: www.ofonden.se)


Övergödningsfrågan får allt större vikt och nu i sommartid ser vi redan de första algblomningarna uppstå både i ytter- och innerskärgården. Källorna är många, men en bidragande del till belastningen av det övergödande ämnet fosfor är avloppssystem i kust och skärgård.


Men hur stor är denna och vilken roll spelar den? Det finns modeller och beräkningar som pekar på att kust-och skärgårdsbebyggelsens avlopp kan ha ett oväntat stort bidrag till övergödningen av våra kustvatten. Däremot saknas det mer detaljerade studier och modeller som visar hur stort problemet är för enskilda delar av en skärgård eller för en specifik ö.


För att kunna få svar på detta har vi inom Pelago gjort en fördjupning av nuläget för utsläpp från avlopp i Möja-arkipelagen. Denna presenteras i form av en enkel rapport som vi kallar ”Avloppsatlas", vilken vi hoppas ska kunna förklara och kommunicera vad vi vet om denna komplicerade fråga.


Exempel - Möjaön och Norra Stavsudda

På Möja finns mer än 600 fastigheter med vattentoalett, torrtoalett eller förbränningstoalett. Det finns vandrarhem, restauranger och annan besöksnäring och dessutom finns det torrtoaletter och sopmajor för besökare. Till skillnad från många andra öar i skärgården finns tre större gemensamma avloppsreningsverk med fosforfällning. I kartbilden nedan visas att av de mer än 400 kg fosfor som kommer till Möja via livsmedel och besökande så transporteras mer än hälften tillbaka till fastlandet, samtidigt som kanske 40% av fosforn antingen släpps ut direkt i havet eller till de tunna marklagren på ön. Detta kan jämföras med avloppsreningen i våra städer som ofta avskiljer mer än 95% av all fosfor.

Den årliga införseln till Möja-ön är mycket större än bortförseln vilket leder till att fosfor dels ackumuleras i de begränsade jordlagren men också att den till stor del läcker ut till omgivande kustvatten.


Om vi istället tittar på den mindre ön Norra Stavsudda i Möja-arkipelagen ser det annorlunda ut. Där finns idag inga gemensamma större avloppsanläggningar med fosforavskiljning vilket gör att av de närmare 90 kg fosfor som importeras per år är det enbart 10-20 kg som transporteras bort. Det betyder att enbart ca 20% av fosforn bortförs och vi har ett årligt överskott på uppemot 80% vilket gör att risken för övergödning är betydligt större per hushåll än på Möja-ön.

Den årliga införseln till Norra Stavsudda är 4-5 ggr så stor som bortförseln vilket leder till att fosfor dels ackumuleras i de begränsade jordlagren men också att den i mycket hög grad läcker ut till omgivande kustvatten.


Vad har vi i Pelago lärt oss av avlopps-studien i Möja-arkipelagen?


Avloppssituationen och utsläppen skiljer sig mycket åt mellan olika öar och samtidigt saknas det mycket data om hur avloppslösningarna och toalettsituationen ser ut.


Resultatet visar att det årligen bildas ett överskott av fosfor på öarna och att endast en mindre del av växtnäringsinnehållet tas om hand på ett bra sätt. Det finns därför stor anledning att arbeta med att få till fler miljö- och kretsloppsanpassade avloppsanläggningar i skärgården så att övergödningen minskar


Fritidsboende och turister står för en stor del av belastningen på avloppen och därmed också för en stor del av fosforutsläppen.


Att bygga gemensamma avloppsreningsverk är bra då det minskar utsläppen men ofta installerar fastigheterna samtidigt vattentoaletter vilket kan vara ett problem då vattenanvändningen ökar.


Här kan du studera avloppsatlasen:

Avloppsatlas-Möja skärgård
.pdf
Download PDF • 1.62MB

Tidningen Skärgården recenserar avloppsatlasen: