• Erik Rosin

Hur kan vi skapa en mer hållbar vatten- och avloppslösning i skärgården?

Det är den 9 nov 2021 och vi träffas på nya Innovationshuset på KTH för Pelagos slutkonferens. I skinande nya lokaler som hushåller några av framtidens hållbarhetsinnovationer så samlas skärgårdsbor tillsammans med tjänstepersoner, professorer, politiker, föreningsliv och företagare för att lära och diskutera hur vi kan skapa en mer hållbar VA-lösning i skärgården genom samverkan.


Vi kastar loss!

Muriel Beser Hugosson, skolchef, arkitektur och samhällsbyggnad KTH, inleder med ett fågelperspektiv av KTH och hållbarhetsutmaningarna för skärgården. Därefter ger David Nilsson, föreståndare för Vattencentrum på KTH, en överblick över dagen och sedan ger

Christian Pleijel, projektledare för Pelago på Värmdö kommun, en introduktion till Pelago och de resultat som kommit fram.


Den huvudsakliga insikten från Pelago blir snabbt tydlig i Christians presentation – skillnaden mellan skärgårdens sommar- och vintersamhällen och att man behöver behandla skärgårdens behov av VA-lösningar utifrån dessa radikala skillnader. Som ett exempel så har Sandhamn cirka 1000 gånger fler besökare och boende under sommaren än vad de har fastboende på vintern. Det påverkar infrastrukturen radikalt, då det i nuläget finns i stort sett samma infrastruktur för båda samhällena.


Globalt sett så har våra skärgårdsöar bland de högsta så kallade “Tourist-to-local ratio”, vilket alla aktörer måste förstå och skapa förutsättningar för. Det är en helt annan förutsättning än i städer eller landsbygd där man inte har lika dynamiska befolkningar, och det behöver prägla hela processen för alla aktörer.


En annan insikt från Christians presentation är att begränsningarna som kom genom pandemin gjorde samverkan svårt, när man inte kunde träffas fysiskt. Det gäller kanske ännu mer för den demografi som bor i skärgården, där det inte finns samma digitala kunnande eller vana som i urbana miljöer.


Fyra nyanser av blått

Efter inledningen går vi över till att presentera de fyra projekt, så kallade testbäddar, som har utförts inom ramen för Pelago.


Vattensamverkan mellan boende på Norra Stavsudda

Mats Johansson, hållbarhetskonsult på Ecoloop, berättar om några resultat från arbetet: att det väckt intresse för samverkan mellan de boende på ön samt att man genom tester kommit fram till att vattnet är bättre än man trott. Vi har också lärt oss hur en dialog med boende kan utformas på ett effektivt sätt.


Avloppsatlas på Bockö-Storö reservatet

Ulrika Palmblad-Wennergren, kommunikationschef på Skärgårdsstiftelsen och Helfrid Schulte-Herbrüggen, hållbarhetskonsult på Ecoloop berättar att vi har tagit fram ett sätt att räkna på hur mycket avfall som produceras i Bockö-Storö reservatet med hjälp av mobildata. Denna modell kan sedan appliceras på andra delar av skärgården för att se vilken VA infrastruktur som behövs.


Hur man enkelt sparar vatten – exempel från Oaxen

Anders Nordström, universitetslektor vid Stockholms Universitet, presenterar att vi lyckades minska vattenanvändning med 20% tack vare snålspolande strålsamlare i hushållen. Ifall fler öar implementerar dessa så sparar de på vattentäkten, privatekonomin samt den infrastruktur som behöver byggas. Exempelvis skulle Sandhamn kunna spara 75m3 vatten per dygn i juli ifall strålsamlare installeras hos sommarboende och hotell.


Vattenstudenter på Runmarö och Sandö

Bo Olofsson, professor på KTH, ger en överblick över några av de examensarbeten som har genomförts av KTH-studenter inom ramen för Pelago. Studenterna har varit en otrolig resurs, motsvarande 3 tjänstemän som arbetat heltid under ett år med beräkningar, analyser och kunskapsinhämtning. Några av exemplen gäller hur regnvatteninsamling kan användas på Sandön samt hur Viträsket kan användas som vattentäkt på Runmarö.


Efter presentationerna öppnades det upp för en frågestund där vi bland annat diskuterade avsaltning av havsvatten, varför vi inte nådde hela vägen i samverkan på Norra Stavsudda och hur man kan ta insikterna vidare på det politiska planet. Dessa frågor ledde oss också perfekt in i nästa del av konferensen.


Att navigera samverkan – var går vi på grund?

Efter en kort paus öppnades det upp för arbeten i smågrupper där alla deltagare i konferensen bjöds in att delta. Grupperna fokuserade på områdena: Aktörerna, Strukturen, Interaktionen och Resultaten. Ett positivt inslag var att skärgårdsbor var den största gruppen av deltagare, och de hade mycket att bidra med till diskussionerna.


Det var mycket som kom fram i diskussionerna som vi kommer arbeta vidare med. Några insikter var att det är till stor nytta att arbeta med föreningslivet i skärgården för att undvika att bli beroende av enskilda personer. Det blev också tydligt att kommuner har stor makt i samverkansprocesser. Det är därför viktigt att verkligen lyssna på de andra aktörerna samt ha en tydlighet internt om vilka lagar och regler som gäller innan man ber om input.


Några andra nycklar var att transparens anses vara den viktigaste funktionen för samverkan samt att resultat från samverkan inte alltid kan mätas i siffror då det inte alltid finns ett tydligt svar.


Angöring hemmahamn

Efter en fullspäckad seglats kom vi tillbaka till hemmahamnen igen och knöt ihop säcken med en sammanfattning av dagen. Nu fortsätter arbetet med att knyta de sista tamparna innan vi stänger den här delen av Pelago-projektet.


Vi vill tacka alla som deltog i konferensen och som bidragit till att Pelago blivit så lyckat!


Erik Rosin

Kommunikationsstrateg och Art Director i Pelago (från Superworld)