• Christian Pleijel

Borde Sandön satsa på regnvatten?

Uppdaterat: 24 aug 2020

Petra Ljunggren och Tom Poncin  studerar arkitektur och samhällsbyggnad på KTH. De har undersökt potentialen för regnvatteninsamling på Sandön. Deras uppsats, som är på kandidatnivå, visar att möjligheterna är goda och att det finns olika alternativa lösningar. Potentialen är 27 miljoner liter vatten per år. Med kostnadseffektiva lösningar skulle man kunna ersätta 27% av hushållets vattenbehov under juni, juli och augusti.


På Sandön finns c:a 100 bofasta, sommartid ökar befolkningen med 2-3.000 personer. Det finns två kommunala vattentäkter på ön med ett maximalt vattenuttag om 500.000 liter per dygn (90 miljoner liter per år). I juli månad år 2014 var uttaget 483.000 l/dygn. Det tränger in allt mer saltvatten i brunnarna. Därför lämnar hotellen på Sandön sin tvätt på fastlandet, det är förbud mot bevattning och mot tvätt av båtar, inga nya vattenkopplingar tillåts på det kommunala vattennätet och inga nya privata brunnar får borras. Däremot är det tillåtet att avsalta havsvatten – ett energikrävande och dyrt sätt att tillverka dricksvatten.


Studenterna har undersökt hur mycket det regnar och hur mycket av regnvattnet som kan samlas in från taken (material, stuprör, ytor), hur hushåll kan samla in och använda regnvattnet, vad det kan användas till och hur mycket man i så fall kan minska grundvattenuttaget på Sandön. De har sett på plats att de flesta huvudbyggnader har hängrännor med stuprör som mynnar rakt ut i luften eller ner på marken utan någon uppsamling. Komplementbyggnader (attefallshus, friggebodar och skjul) har sällan någon uppsamling alls. Tomterna är små på sandig mark där det är goda möjligheter att gräva ner mindre tankar. Nere i hamnen är det dålig avrinning och låg infiltration på hårda och kompakta ytor vid hus, vägar och bryggor.


Huvudbyggnader på Sandön tak är oftast sluttande med tegelpannor. Komplementbyggnader har papptak. I Trouville är plåttak vanliga. Summan av ytan av alla tak på Sandön är c:a 46.000 m2, alltså nästan 5 hektar eller mer än 6 fotbollsplaner. Av dessa är c:a 13.000 m2 tak på komplementbyggnader. Plåt samlar vatten bäst, pannor sämre, papp sämst och dessas ytskikt av bitumen kan utsöndra gifter. På dessa tak kan man samla in 30 miljoner liter vatten per år. Om man undantar komplementbyggnader är den årliga mängden 27 miljoner liter.

Regnvatten som faller ur molnen är rent, men kan förorenas på olika sätt: (1) Kemikalier i luften kan lösas ut vilket är vanligt i städer och industriområden men knappast på Sandön. (2) när det faller på tak och leds genom rör. Det kan finnas damm, metaller, kolväten, salt, skräp, växtrester och fågelbajs. Regnvatten har god lösningsförmåga på grund av låg koncentration av lösa mineraler. (3) Regnvattnet har med sig salter och mikroorganismer som kan ge det en dålig, äggliknande lukt när det lagras i en tank.


Eftersom regnvatten bildas i atmosfären och inte kommer i kontakt med mineraler är det mjukt, utan kalcium- eller magnesiumjoner och skapar inga kalkrester. Regnvatten kan utan större rening användas till tvättmaskiner, spolning av toaletter, bevattning, diskmaskiner och värmesystem. Det mjuka regnvattnet är ibland överlägset grundvatten eftersom det kan förlänga vitvarors livslängd och tillåter mindre mängd tvättmedel och sköljmedel.


Petra Ljunggren och Tom Poncin beskriver hur detta vatten kan användas, hur det först insamlade vattnet (som kan vara mest förorenat) avskiljs, olika tankar och storlekar, hur regnvattnet renas, hur det distribueras i hushållet, behovet av särskilda ledningar, och vad som kan vara kostnadseffektiva lösningar. De påpekar att det kan vara problem att motivera ägare av bostäder och fritidshus att investera i regnvattensystem och att det kan ta tid att installera. Flera fastigheter kan dock gå samman och göra en satsning tillsammans. Studenterna föreslår att kommunen subventionerar eller på annat sätt gynnar de hushåll som väljer att minska belastningen på det ansträngda kommunala systemet.